SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Thiết bị truyền dẫn bao gồm bộ lợi dây HDPG16 và thiết bị truy nhập thuê bao V5.2.