Thiết bị đầu cuối bao gồm các sản phẩm về điện thoại như : điện thoại đi động, điện thoại IP, điện thoại xu... và các thiết bị wifi..