SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Các sản phẩm bưu chính bao gồm : cân điện tử, băng tải bưu chính, máy in cước, máy buộc bưu kiện, máy xóa tem, tủ thư bưu chính, giá chia thư bưu chính...