Các sản phẩm bưu chính bao gồm : cân điện tử, băng tải bưu chính, máy in cước, máy buộc bưu kiện, xe đẩy bưu chính, xe nâng bưu chính....