Công ty cổ phần thiết bị Bưu điện (MCK : POT ) xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội , Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các quý Cổ đông của công ty về việc :

       Tại cuộc Họp hội đồng quản trị công ty ngày 10/12/2014, Hội đồng quản trị công ty cổ phần thiết bị Bưu điện đã thông qua các nội dung sau:

       1) Bầu ông Trần Hải Vân - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đến hết nhiệm kỳ ( thay ông Vương Xuân Hòa nghỉ hưu theo chế độ ), kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2014.

 

       2) Duy trì số lượng Thành viên HĐQT công ty là sáu (06) người đến hết nhiệm kỳ.Công ty cổ phần thiết bị Bưu điện trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội , Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các quý Cổ đông và các Nhà đầu tư biết.