Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2013Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ kết quả báo cáo tài chính quý 4/2013 (hợp nhất) của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (POSTEF).

Sau đây, Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (MCK: POT) xin báo cáo giải trình kết quả lợi nhuận sau thuế trên BCTC quý 4/2013 (hợp nhất) so với cùng kỳ năm ngoái như sau:

Năm 2013 là năm Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện thực hiện công tác kế hoạch đảm bảo sự phát triển bền vững trong suốt năm kế hoạch. Vì vậy trong các quý I, II, III của năm 2013 đạt và tăng một cách bền vững.

Vì vậy mặc dù lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4/2013 của công ty thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng kết quả cả năm 2013 đạt hiệu quả cao hơn so với năm 2012 và vượt kế hoạch năm 2013 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đạt 101% kế hoạch 2013)

Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện kính báo cáo quý Sở, quý Ủy ban, các nhà đầu tư, cổ đông của công ty được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!